Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

O Nas

 STOWARZYSZENIE „POTRZEBNY DOM”

Celem Stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności zmierzającej do umożliwienia poszczególnym grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwanym dalej „potrzebującymi wsparcia”, przystosowanie się do realiów życia codziennego i do wyrównywania ich szans w społeczeństwie; w szczególności potrzebującymi wsparcia są:

a) osoby opuszczające domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze lub placówki oświatowo-wychowawcze całodobowego pobytu,

b) dzieci pozbawione domu rodzinnego, wychowywane w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinach zastępczych, placówkach oświatowo-wychowawczych całodobowego pobytu lub domach dziecka,

c) osoby niepełnosprawne,

d) osoby w podeszłym wieku,

e) osoby bezdomne,
f) osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne, zakłady karne.

2) propagowanie idei budownictwa mieszkań na wynajem dla potrzebujących wsparcia,
3) integrowanie osób związanych z programami mieszkaniowymi dla potrzebujących wsparcia, upowszechnianie wiedzy o polskich i zagranicznych doświadczeniach w realizacji programów mieszkaniowych dla potrzebujących wsparcia. 

W szczególności celem Stowarzyszenia jest popularyzacja:
1) mieszkań, w których osoby w nich przebywające przygotowywane są pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia,

2) mieszkań zapewniających warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku w integracji ze społecznością lokalną osobom wymagającym dla osiągnięcia tego celu specjalnych rozwiązań w zajmowanych przez nich lokalach lub dodatkowych usług, np. opiekuńczych, edukacyjnych, z zakresu opieki zdrowotnej.

Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” działa od grudnia 2009r i prowadzi głownie działalność na rzecz grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, potrzebującym wsparcia w przystosowaniu się do realiów życia codziennego, wyrównywaniu ich szans w społeczeństwie. Jest to przeciwdziałanie izolacji poszczególnych osób, wyłączeniu ich ze społeczeństwa i braku akceptacji, a umożliwienie tym osobom korzystania w pełni z dobrodziejstw życia społecznego.

Pomagamy

  • wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo -wychowawcze,

  • dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych,

  • osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo,

  • osobom starszym, osobom bezdomnym.

Jako Stowarzyszenie ściśle współpracujemy ze Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w realizacji programu „Potrzebny Dom”, którego głównym zadaniem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz przy integracji środowiska osiedla Lotnisko, powstającego na terenie byłej bazy wojsk radzieckich.

W ramach programu Potrzebny Dom realizowane są podprogramy:

  1. Bez Barier – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie– ruchowo,

  2. Nie Sami – dla osób starszych,

  3. Na Start– dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,

  4. Nasz Dom–dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych,

  5. Od Nowa – dla osób bezdomnych.


Program
Bez Barier

Program Bez Barier skierowany jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie lub ruchowo, ma on na celu dostarczenie nowych mieszkań w pełni przystosowanych do indywidualnych potrzeb tych osób.


Program
Nie Sami

Program Nie Sami godziwie zabezpiecza potrzeby mieszkaniowe osób starszych. Mieszkania zostały zaprojektowane z myślą o nich, z udogodnieniami technicznymi. W ramach programu zagwarantowane jest poczucie bezpieczeństwa, tak fizycznego jak i psychicznego oraz zabezpieczane są potrzeby społeczne.

Seniorom umożliwia się korzystanie ze świetlicy ( z zapleczem kuchennym) , wyposażonej przez darczyńców w meble, telewizor, komputery, biblioteki, z nauki obsługi komputera, języków obcych, z zajęć gimnastycznych. Organizowane są imprezy integracyjne: zabawy taneczne, grill, ogniska, wspólne wyjścia do kina i na kręgle. Mieszkańcom umożliwiane są konsultacje lekarsko-pielęgniarskie, które odbywają się ( na zgłoszenie) w mieszkaniu najemcy. Dla bezpieczeństwa seniorów, wdrożono radiowy system przywołania, umożliwiający ( poprzez pilota) w razie zagrożenia, wysłanie sygnału alarmowego do osoby dyżurującej. W ramach programu „ Nie Sami” działa kilkunastoosobowa grupa wolontariacka.


Program
Na Start

Podstawowym celem tego programu jest stworzenie warunków dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do przystosowania się do realiów życia codziennego, sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz do uzyskania samodzielnego mieszkania.

Program Na Start zakłada dwa warianty dochodzenia do własnego, docelowego mieszkania, uzależnione od rodzaju placówki, którą wychowankowie opuszczają. Pierwszy wariant przeznaczony jest dla wychowanków nieprzygotowanych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zakłada on dwuetapowe dochodzenie do uzyskania mieszkania:

I etap – mieszkanie tymczasowe ( tzw. inkubator) składający się z kilku sypialni łazienek, części wspólnej kuchenno-jadalnej-salonowej,

II etap – mieszkanie docelowe po zrealizowaniu programu usamodzielnienia.

Drugi wariant przeznaczony jest dla osób opuszczających rodziny zastępcze. Zakłada się, że wychowankowie tej formy pieczy zastępczej są w miarę dobrze przygotowani do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Wariant ten zakłada, więc jednoetapowe pozyskanie mieszkania z pominięciem I etapu, na zasadach najmu w Stargardzkim TBS Sp. z o.o.

Stowarzyszenie zapewnia: pracę opiekuna, cykliczne spotkania z psychologiem, doradcą personalnym, wyjścia do kina, teatru, na kręgle, naukę języków obcych, korepetycje, spotkania żeglarskie, pomoc w organizacji imprez integracyjnych wspólne gotowanie, ognisko, Wigilia itp.


Program
Nasz Dom

Program Nasz Dom ma na celu dostarczanie mieszkań ( rodzinkowych) o charakterze koedukacyjnym i integracyjnym, gdzie dzieci w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku od miesiąca do 18 lat mogą funkcjonować w warunkach podobnych, jakie panują w domach rodzinnych.

Ideą mieszkania rodzinkowego jest to, aby funkcja wychowawcy sprowadzała się do funkcji opiekuna i doradcy, co przyczyni się do zaangażowania się wychowanków w ich małą rodzinna społeczność oraz wzmocni w nich poczucie wartości rodzinnych, a z drugiej strony pomoże im w przejściu do samodzielnego dorosłego życia.

W chwili osiągnięcia pełnoletniości, dzieci opuszczające mieszkania rodzinkowe, jeżeli nie będą miały możliwości powrotu do domu rodzinnego , będą mogły starać się o zakwalifikowanie do inkubatora, gdzie w ramach programu Na Start otrzymają mieszkanie. 


Program
Od Nowa

Program Od Nowa skierowany jest do osób bezdomnych opuszczających noclegownie, schroniska, domy dla bezdomnych, gminne ośrodki wsparcia lub inne placówki tego rodzaju, w których przeszły proces reintegracji społecznej i zawodowej, nie mających perspektyw na własne mieszkanie. Zakłada on dwuetapowe dochodzenie do uzyskania mieszkania:

I etap – mieszkanie wspomagane,

II etap – mieszkanie samodzielne.

Zadaniem programu jest pomaganie mieszkańcom, przy pomocy opiekuna, w przystosowaniu się do realiów życia codziennego i w sprawnym funkcjonowaniu w społeczeństwie poprzez pomoc w pozyskaniu pracy, nauce gospodarowania własnym budżetem, utrzymaniu porządku w mieszkaniu itp.

Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” prócz realizacji powyższych programów współdziała na rzecz integracji mieszkańców osiedla Lotnisko, osiedla powstającego na terenie byłej bazy wojsk radzieckich. Od dziewięciu lat, we wrześniu, organizowany jest z powodzeniem Festyn Dzień Sąsiada, a w okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) przeprowadzana akcja „Wakacje na Lotnisku” (oferta różnorakich, bezpłatnych zajęć dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat). Rodziny zamieszkujące osiedle Lotnisko w przeważającej części są rodzinami o niskim statusie ekonomicznym, niemające możliwości wysłania dzieci na wakacje w zorganizowanych, odpłatnych formach. Propozycja została przyjęta entuzjastycznie zarówno przez dzieci jak i ich rodziców. Każdego dnia z zajęć świetlicowych, z wyjazdu na basen, do groty solnej, do muzeum, książnicy, z nauki gry w tenisa stołowego, koszykówki, siatkówki z zajęć tanecznych, z wyjazdu nad jezioro Miedwie itd. korzystało ok. 30. Dzieci. Organizatorzy tego wypoczynku zakładają, że jego organizacja będzie powtarzana w następnych latach. Na wzór akcji wakacyjnej, zorganizowano Zimowe Ferie na Lotnisku. Przez drugi tydzień ferii szkolnych, dzieci mogły bezpłatnie, pod okiem wykwalifikowanych opiekunów korzystać z zajęć świetlicowych, sportowych i kulturalnych itp. 

Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” działa w oparciu o pracę wnoszoną w formie wolontariatu, a ponoszone wydatki, które ograniczają się do pokrycia kosztów związanych z organizacją wsparcia dla podopiecznych Stowarzyszenia i partycypowania w kosztach pozyskania mieszkań docelowych dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, pokrywane są z darowizn.

Oprócz przekazania 1% podatku rocznego na cele organizacji pożytku publicznego, istnieje również możliwość pomniejszenia swojego dochodu poprzez skorzystanie z ulgi na darowiznę. Maksymalna wielkość takiego odliczenia to 6% osiągniętego dochodu rocznego. Darowiznę można przekazywać w ciągu całego roku i rozliczyć w zeznaniu podatkowym.Jest to bardzo korzystne dla tych , którzy nieznacznie przekraczają próg podatkowy, darowizna ta pozwoli zmniejszyć dochód tak, aby nie płacić większego podatku. Zapraszamy do skorzystania również z tej formy ulgi podatkowej.


Darowizny można przekazywać na konto Stowarzyszenia „Potrzebny Dom”

Bank Pekao SA O/Stargard – numer konta 07 1240 3901 1111 0010 7408 1887

73-110 Stargard ul. A. Struga 29

KRS - 0000352423NIP – 8542372357 REGON - 320824236

Szukaj

^